Hajnáčsky hradný vrch

7
AJnácskő
AJnácskő
AJnácskő
AJnácskő
AJnácskő
AJnácskő
AJnácskő

"Hajnáčsky hradný vrch (diatréma): nápadne vyčnievajúce bralo uprostred obce Hajnáčka predstavuje eróziou vypreparovanú výplň sopúcha (diatrému), nad ktorým bola denudáciou úplne odstránená kráterová časť maarovej sopky s tufovým valom. Výplň pozostáva z bazaltových tufov a tufových brekcií s úlomkami pórovitého bazaltu a prepečených pieskovcov vytrhnutých z podložia. Sú dobre viditeľné v spodnej časti brala, pri chodníku. Tufy sú svetlej i tmavosivej farby. Svetlejšie časti sa ukladali vo vodnatejšom prostredí. Tufová výplň diatrémy je prevažne vo vertikálnom smere prerážaná mladšími bazaltovými žilami (dajkami) a hrubšími brekciami s úlomkami troskovitej lávy, ktoré už neprišli do kontaktu s vodou (Konečný a kol. 2004). Bazaltové žily pri spodnej časti brala vytvárajú aj vydureniny, ktoré v minulosti A. Koch (1904) považoval za lakolity. Rádiometrický vek vzoriek z bazaltových žíl poukazuje na 2,75 ± 0,44 mil. rokov (Konečný a kol. 1995).

Na lokalite je vybudovaný náučný chodník s informačnými tabuľami. Z pôvodného stredovekého hradu sa zachovali len zvyšky múrov a pivnica na pušný prach.

Stupeň ochrany: Prírodná pamiatka (stupeň 4)"

Kapcsolódó