Novohrad-Nógrád Geopark

Geopark, ktorý je prvým geoparkom v Maďarskej a v Slovenskej Republike- mimochodom je aj prvým geoparkom vo svete, ktorý má rozlohu cez štátne hranice- predstavuje medzinárodný úspech pre toto územie.

Na konci 90-tych rokov sa odborníci z maďarského riaditeľstva Národného parku Bükk a zo slovenskej Cerovej Vrchoviny zhodli na myšlienke vytvorenia Geoparku lemovaného štátnymi hranicami, ktoré by prezentovalo tunajšie geologické a prírodné dedičstvo.

Odborníci z obidvoch štátov v roku 2001 s pomocou EU zdrojov vytýčili tzv. tématicko geologickú cestu a následne sa v roku 2005 zahájili prípravné aktivity na vytvorenie Novohradského-Nógrád Geoparku z maďarskej strany. Do roku 2008 pripravilo Maďarské geologické združenie (Magyarhoni Földtani Társulat) po prejedaní a odsúhlasení so slovenskou stranou podrobný zoznam hodnôt- inventár budúceho Geoparku.

Vďaka viacročnej, organizovanej odbornej spolupráce sa dňa 27 marca 2010 Novohradský-Nógrád Geopark zaradil do siete Európskych Geoparkov. Na 4 kongrese Globálnych Geoparkov usporiadanom v Malajzií si 14.apríla odborní zástupcovia z Maďarska a zo Slovenska prevzali dokument vyjadrujúci uznanie a zároveň aj potvrdzujúci členstvo v sieti Globálnych Geoparkov.

Geopark, ktorý je prvým geoparkom v Maďarskej a v Slovenskej Republike- mimochodom je aj prvým geoparkom vo svete, ktorý má rozlohu cez štátne hranice- predstavuje medzinárodný úspech pre toto územie. Získanie členstva v sieti Globálnych Geoparkov bolo možné len po splnení veľmi prísnych kritérií a podmienok z oblastí akými sú ochrana a zachovanie hodnôt, tradícií a dedičstva z rôznych oblastí života. Tento medzinárodný úspech má ešte vyššiu hodnotu, keď vidíme, že momentálne sa o zaradenie do tejto siete uchádza skoro 100 záujemcov- geoparky z celého sveta.

Cezhraničná spolupráca sa z maďarskej strany týka 5 mikroregiónov so 65 obcami a zo slovenskej strany zas 3 mikroregiónov s 30 obcami. Logom Novohrad-Nógrád Geoparku je Šomošský hrad, pod ktorým sa ťahá Trianonom určená a vytýčená štátna hranica, rozdeľujúca tieto dva národy. Hrad však vyjadruje aj z histórie pochádzajúcu spoločnú silu, ktorá pevne stojí na bazaltových skalách, kde pod hradom môžeme vidieť aj vo svete známe a v tomto území na viacerých miestach sa vyskytujúce ohnuté bazaltové a andezitové stĺpy, ktoré sú tu nazývané buď bazaltovým vodopádom alebo bazaltovými orgánovými píšťalami.

Cennosti Geoprarku

Počas potuliek Geoparkom môžeme študovať udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu 200 miliónov rokov trvajúceho obdobia: cez kúsky hornín z obdobia geotriasu až po skamenené usadeniny z plytkého mora, staré 24 miliónov rokov, sa dostaneme k najmladším výtvorom prírody. Táto oblasť je miestom vyhasnutých a spiacich vulkánov. Táto skutočnosť je medzinárodne zapísaná ako typická vlastnosť pre toto územie. Na malom území tu nájdeme veľké množstvo a široké spektrum zachovaných vulkanických stôp v jednotlivých nemých horninách.

Môžeme tu vidieť stopy zničujúceho toku ryolitovo- pemzového tufu, pod vodou a na suchom povrchu sa tvoriace andezitové vulkanické vrstvy a cez viac kilometrový úsek sa ťahajúcu sieť žilných ložísk. Ďalej tu môžeme vidieť v Európe len tu sa nachádzajúcu, najväčšiu, súvislú čadičovú (bazaltovú) planinu, a jednu osobitnú zaujímavosť, ktorou je pravidelne usporiadaný, ohnutý zväzok stĺpov vzniknutých z hornín, ktoré sa vytvorili po vyhladení sopečnej čadičovej a andezitovej lávy. Všetky tieto veci sa vytvorili v priebehu asi 20 miliónov rokov a sú svedectvom o tom, ako vznikla celá Pannonská oblasť a ako vznikali pozostatky – pamiatky v dôsledku veľmi zaujímavej a všestrannej vulkanickej činnosti v priebehu nasledujúcich rokov.

Od objavenia sa človeka na zemi, tieto geologické formy silne ovplyvnili tunajšiu vznikajúcu sa civilizáciu, v priebehu plynutia času sa stali navzájom prepojenými a preto ich človek začal stále častejšie pretvárať a využívať pre svoju potrebu. Nerovnomerný geologický vývoj bol príčinou vzniku veľmi členitého pozemného povrchu, v dôsledku čoho obyvateľstvo žijúce v osadách dolín, ktoré boli ťažko dostupné a od seba izolované, si časom vytvorilo svoje vlastné, od ostatných obyvateľov ich rozlišujúce oblečenie – ľudové kroje, ktoré sú do dnes zachované. Nie náhodou bola dedinka Hollókő, ležiaca na území Geoparku Novohrad-Nógrád, ako prvá obec v Maďarsku už v roku 1987 uznaná za súčasť svetového dedičstva. Charakteristickými znakmi tohto územia sú aj siete hraničných hradov budovaných v stredoveku na vulkanických komínoch, pamiatky po stáročia tu vykonávanej banskej činností ako aj zaujímavé príklady spolunažívania človeka s prírodou predstavujúce vysekané jaskyňové obydlia a kostoly do usadenín vulkanických hornín. Vedľa pravekých pozostatkov v Ipolytarnóc-i, na území Geoparku môžeme nájsť v hojnom počte aj iné významné geologické objekty, chránené prírodné oblasti, historické pamiatky a to na obidvoch stranách hranice, ako aj bohatý a vzácny živočíšny svet. Aj preto je úsek rieky Ipeľ, ktorá tvorí hranicu medzi dvoma štátmi, pod ochranou európskeho významu s názvom územie NATURA 2000.

Kapcsolódó

​Szilvásvárad - Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút

​Szilvásvárad - Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút

01.09.2022 13:45
A Szalajka-völgy bejáratától a Börtönmúzeum (Panoptikum, Szilvásvárad, Park u. 12.) mellett elhaladva, az információs táblákat követve, érkezünk a tanösvény kezdetéhez. Az ösvényen közel 2 km hosszan végig emelkedve érkezhetünk a Millenniumi Kilátóba, miközben az elhelyezett táblákból sok hasznos ismeretre tehetünk szert. A Millenniumi Kilátóból gyönyörű kilátás nyílik Szilvásváradra, a hegyek koszorújára és a közéjük vágódó völgyekre. Tiszta időben innen is láthatjuk a Magas-Tátrát. A kilátó parkolójából lefelé a műúton a Tótfalusi-völgy felé, vagy észak felé fordulva, a Bérci úton (S+ turistajelzésen) jutunk vissza Szilvásváradra.A tanösvény húsz ismertető tábláján igen sok információ olvasható, a táblákat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság helyezte ki. Tíz tábla a Bükk természeti értékeit és a természetvédelmi tevékenységet mutatja be. A tanösvény elején tizenhárom különböző típusú kőzetminta segítségével megismerkedhetünk a hegység földtanával, a bükki karszttal, majd a hegység növényvilágával, rovarvilágával, ragadozó emlőseivel, madárvilágával, a nemzeti parkban folyó madárvédelemmel. Az útvonalon több fedett pihenőhely, a végállomáson szép kilátást nyújtó kilátó található.Gyerekekkel is ajánlott.
Útvonal: Szilvásvárad, Börtönmúzeum - Kalapati parkoló - Millenniumi Kilátó
Visszafelé két úton is lehet jönni:
1. Millenniumi Kilátó - Kalapati parkoló - Tótfalusi-völgy (műúton végig) - Szilvásvárad (5,4 km, 1 óra 45 perc, aszfaltos út)
2. Millenniumi Kilátó - Kalapati parkoló - Rákmára - Bérczi út - Cseres-tető - Szilvásvárad, Park u. 25/A (3,3 km, 1 óra, erdészeti út)

Tovább olvasom