Fiľakovský hradný vrch

2
Füleki várhegy
Füleki várhegy

Fiľakovský hradný vrch (maar): hrad bol postavený na zvyšky okrajového valu krátera maarového typu. Na základe západne orientovaných úklonov vrstiev môžeme predpokladať, že ide o vnútornú stranu kráterového valu, stredná časť krátera sa teda rozprestierala v oblasti dnešného centra Fiľakova. Charakter vrstiev vulkanického materiálu môžeme sledovať na viacerých odkryvoch hradného vrchu, ktoré sú prístupné aj náučným chodníkom. Odkryté sú tu dobre vrstevnaté lapilové tufy s bombami bazaltu alebo podložných pieskovcov. Okraj pieskovcových bômb je prepálený, následkom čoho sa vnútorná mäkšia časť často vypadáva. Môžeme tu ďalej sledovať synvulkanické sklzové a iné deformačné textúry, ktoré sa vytvorili následkom gravitačného alebo seizmického sklzu vulkanického materiálu na vnútornej strane krátera. Vek maaru sa dá predpokladať na základe pozície strednopleistocénnych terás na cca 400-500 tisíc rokov (Vass a kol. 1992), čo predstavuje najmladší pozostatok vulkanizmu v Cerovej vrchovine. Podobná štruktúra maaru s podobným vekom je sledovateľná aj na Červenom vrchu na severnom okraji Fiľakova. Vrstvy tufového valu sú odkryté malým opusteným lomom.

Na lokalite je vybudovaný a komplexne rekonštruovaný náučný chodník s 5 panelmi, ktoré oboznamujú návštevníkov s geologickými, ale aj s historickými, botanickými i krajinárskymi hodnotami hradného vrchu a okolia. Hradný areál sa priebežne rekonštruuje, ale je sprístupnený verejnosti. V Bebekovej veži je inštalovaná historická a paleontologická expozícia. Prístup na hrad je z Podhradskej ulice. Parkovanie v blízkosti je možné vedľa prístupovej cesty vedúcej z ulice Baštová, a na parkovisku pred budovou Mestského úradu. V areáli hradu sa konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň ochrany 2). Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Kapcsolódó