Čamovský lom

12
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom
Čamovský lom

Bazaltový prúd v celej hrúbke odkrýva čamovský kameňolom a zároveň predstavuje aj najreprezentatívnejší odkryv lávového prúdu na území Cerovej vrchoviny. V jeho bezprostrednom podloží vystupujú riečne štrky belinských vrstiev a nižšie aj šikmo zvrstvené pieskovce jalovských vrstiev. Na niektorých miestach môžeme pozorovať aj horné a dolné stĺporadie, ktoré odzrkadľujú obe plochy chladnutia bazaltu (naspodku zvodnelé štrky a vzduch nahor), na ktoré sú stĺpy orientované kolmo. Mimo kameňolomu na oboch stranách lávového prúdu sa v prirodzených odkryvoch prejavuje stĺpovitá i doskovitá odlučnosť, pričom sú dosky uklonené smerom do masívu, čo prezrádza korytový tvar paleodoliny. Zvlášť efektívne je to pozorovateľné na juhozápadnom svahu prúdu, v oblasti tzv. Belinských skál, kde je doskovitá odlučnosť kombinovaná so stĺpovou.

V dvojetážovom kameňolome v súčasnosti neprebieha ťažba bazaltu a piesku. Užívateľom kameňolomu je PK Doprastav a.s., Žilina.

Stupeň ochrany: územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň ochrany 2)

Kapcsolódó