Bujár

3
Bujár
Bujár
Bujár

Vo výmoľovom jarku pri Kalonde je nálezisko prekremenených a opalizovaných kmeňov stromov zo spodného miocénu. V závere jarku, v blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádzajú pôsobivé erózne stenové odkryvy štrkov, pieskov a ryodacitových tufov bukovinského súvrstvia. V podloží ryodacitových tufov vystupuje spevnená pieskovcová lavica, na povrchu s rôznymi nerovnosťami, ktoré boli zakonzervované ryodacitovými tufmi. Na tejto lavici sa očakávajú nálezy šľapají spodnomiocénnych živočíchov, ktoré sú časté na susednej lokalite Ipolytaróc v Maďarsku. Na báze tufov je nálezisko odtlačkov listov a prekremenených kmeňov. J. Kučerová (2005) určila odtiaľto Daphnogene polymorpha, Pungiphyllum cruciatum, Sabal major, Calamus noszkyi, Magnolia mirabilis, M. dianae, M. kristinae, Platanus neptuni, Litsea ipolytarocensis, Cassia berenices a ďalšie druhy. Rastlinné zvyšky svedčia o teplom, subtropickom daždivom podnebí v podmienkach hustých lužných lesov až pralesov s palmami, vavrínmi, magnóliovitými a mohutnými ihličnatými stromami.

Lokalita v súčasnosti nie je vybudovaná, nevedie sem turistický chodník. V rokoch 2002 a 2003 bola vykonaná úprava prístupovej cesty, odstránenie nevhodného porastu a čiastočné odkrytie fosilifernej lavice, na ktorej sa predpokladá výskyt šľapají zvierat zo spodného miocénu, v rozsahu 1,5 m2 (odkryv č. 4) a 3,5 m2 (odkryv č. 5). Boli odobraté aj vzorky odtlačkov listov na určenie.

Stupeň ochrany: Voľná krajina, stupeň ochrany 1

Kapcsolódó